شنیده ها حاکی از استفاده از سوخت مازوت توسط برخی واحدهای صنعتی بزرگ در تبریز به ویژه غرب این شهر است.بررسیهای میدانی خبرنگارما نشان میدهد با تاریک شدن هوا این واحدها ازسوخت مازوت استفاده میکنند تا دود غلیظ این واحدها دیده نشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی پاسخ داد:کنترل واحدهای صنعتی به صورت شبانه روزی انجام میشود و در برخی واحدها ازجمله نیروگاه حرارتی تبریز مستقرهستیم.
وی ادامه داد: کاهش استفاده از سوخت مازوت وجایگزینی با گاز در دستور کار نیروگاه حرارتی تبریز قرار دارد.