جمعی از کشاورزان ایلخچی اقدام به کاشت موز در این شهر نموده اند.

پرورش موز در عمارت تاریخی پیرآباد

پرورش موز در عمارت تاریخی پیرآباد
پرورش موز در عمارت تاریخی پیرآباد
پرورش موز در عمارت تاریخی پیرآباد
پرورش موز در عمارت تاریخی پیرآباد
پرورش موز در عمارت تاریخی پیرآباد
پرورش موز در عمارت تاریخی پیرآباد
پرورش موز در عمارت تاریخی پیرآباد
پرورش موز در عمارت تاریخی پیرآباد
پرورش موز در عمارت تاریخی پیرآباد
پرورش موز در عمارت تاریخی پیرآباد