پتروشیمی ایران پنجاه و هفت ساله شد

petroshimi 2

 

petroshimi 4

baner petroshimi

 

pet8

pet4

 

pet5