مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی از توزیع بیش از ۵۷ هزار تن انواع کودهای شیمیایی توسط شبکه تعاون روستایی آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش صنعت خبرلری ، علی اکبر نژادرضا در گفتگو با خبرنگاران در ارتباط با توزیع انواع کودهای شیمیایی در سال ۱۳۹۹ گفت: در طول سال گذشته مقدار ۵۷ هزار تن انواع کودهای شیمیایی توسط عاملین و کارگزاری های شبکه تعاون روستایی و تولید بین کشاورزان توزیع گردیدِ که بیشترین سهم کودی شبکه تعاون روستایی استان مربوط به کود اوره می باشد.

وی افزود: این مقدار کود به انبارهای کددار شبکه منتقل شده و بین کشاورزان توزیع شده است.

مهندس نژادرضا در ارتباط با تامین کودهای شیمیایی تاکید کرد: مصرف بهینه کودهای شیمیایی ارتباط تنگاتنگ با عملکرد محصولات کشاورزی دارد.