سخنرانی علمی استاد دانشگاه هلسینکی فنلاند در دانشگاه تبریزبرگزار شد.

پروفسور اسکورنیک در قالب سه موضوع با عناوین “مقدمه‌ای بر فاژتراپی”، “وضعیت فاژتراپی در فنلاند” و “فاژ علیه آلودگی با باکتری یرسینیا” در سالن کنفرانس دانشکده علوم طبیعی سخنرانی کرد.

وی در این سخنرانی به تشریح آخرین یافته های علمی در موضوعات سه گانه نمود.