جمعیت آذربایجان شرقی بر اساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۴ میلیون نفر بود اما براساس آمار ولادت هایی که در مجموعه ثبت احوال استان ثبت میشود این جمعیت اکنون نزدیک به ۵ میلیون نفر است.

به گزارش صنعت خبرلری ، رشد جمعیتی استان در ۱۰ سال گذشته با روند کاهشی مواجه بوده و نرخ رشد جمعیت استان اکنون زیر ۱ درصد است در حالی که در میانگین کشوری این نرخ بالای ۱ درصد ثبت شده است.
تبریز با توجه به قطب صنعتی و اقتصادی خود در شمالغرب کشور با حدود دو میلیون جمعیت شامل ۴۰ درصد جمعیت ، بیشترین جمعیت استان را در خود جای داده است و چاریماق کم جمعیت ترین شهر استان است که این جمعیت کم نه به خاطر کم بودن زاد و ولد بلکه به علت مهاجرت بیشتر از این شهر است.
موازنه جمعیت روستایی وشهری در سالهای اخیر به سمت جمعیت غالب شهری پیش رفته است به نحوی که سهم ۷۲ درصدی جمعیت شهری در سال ۱۳۹۵ اکنون به حدود ۷۴ درصد رسیده است.
۷۰ درصد جمعیت استان را گروه فعال تشکیل می دهند اما با توجه به بافت فرهنگی استان نیمی از این جمعیت را که زنان تشکیل می دهند باید در رده جمعیت غیر فعال و خانه دار محسوب کرد.
حدود ۲۲ درصد جمعیت استان را گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال تشکیل می دهند.
آذربایجان شرقی پنچمین استان پیر کشور محسوب می شود که علت این موضوع مهاجر فرستی استان است که رتبه اول کشوری را دارد و موجب شده نسبت جمعیت پیر و جوان استان بهم خورده و جوانان برای پیدا کردن کار به استانهایی مانند تهران و کرج مهاجرت کنند.