بافرا رسیدن ماه خرداد زمزمه های افزایش قیمت خودرو در بازار شنیده می شود.