خانه حریرچی الگوی موفق بازساز خانه های تاریخی آذربایجان شرقی است که به موزه مطبوعات مبدل شده است.
بازسازی خانه های تاریخی و مرمت این آثار به جا مانده از گذشته در استان از اوایل دهه هشتاد سرعت گرفته است تا کنون ۱۰۰ خانه تاریخی شناسایی و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و از این تعداد ۵۰ خانه به طور کامل بازسازی و مرمت شده است . امسال نیز ۲۰ خانه تاریخی در برنامه مرمت و بازسازی قرار دارد. بیشتر این خانه ها در تبریز و در منطقه مرکزی شهر و محدوده بازار قرار دارد. قدمت همه این خانه ها به دوران قاجار می رسد که تبریز شهری ولیعهد نشین بودو شاهزاده های قاجار برای خود خانه های زیبا ساختند. بخشی ازاین خانه ها نیز متعلق به تجار قدیمی و سرشناس شهر بوده که خانواده برخی از این تجار هنوز در تبریز به کسب و کار مشغول هستند.
در میان خانه های بازسازی شده خانه حریرچی در خیابان تربیت تبریز که متعلق به یکی از تجار خوش نام تبریزی بوده با بازسازی زیبای خود به محلی برای موزه مطبوعات مبدل شده است.
این خانه در سه طبقه دارای تنوع معماری خاصی است که آن را از خانه های تاریخی دیگر تبریز متمایز می کند.