حرکت جهادی شرکت گاز در جلوگیری از رکود در پروژه های عمرانی استان آذربایجان شرقی

جابجایی مسیر خط انتقال گاز به دلیل تداخل با پروژه پل روگذر قراملک در اسرع وقت

در راستای تداوم پروژه های عمرانی و تحقق پیگیری استاندار آذربایجان شرقی ،شرکت گاز با صرف اعتبار و طراحی پروژه جابجایی خط انتقال گاز در کمترین زمان ممکن از بروز رکود در روند اجرای پروژه پل روگذر قراملک که تا حد زیادی راهگشا در بحث ترافیکی و تردد خودروها در خیابان نظام پزشکی خواهد بود، جلوگیری کرد.