۵ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم بذر پرورشی غلات در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تولید می‌شود.

به گزارش صنعت خبرلری، رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه گفت: تولید بذر پرورشی ارقام جدید این موسسه درغلات ۱۰ تا ۵۷ درصد و در حبوبات و دانه‌های روغنی ۵۰ تا ۳۰۰ درصد در مقایسه با سال‌های قبل افزایش یافته است.

روستایی افزود: بیش از ۹۰ درصد بذر‌های پرورشی این موسسه توسط شرکت‌های بخش خصوصی تولید شده و تمامی بذر‌های پرورشی یک و دو در ایستگاه‌های خود موسسه تولید شده است.

او اضافه کرد: هسته‌های بذری بیشتر در غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی و علوفه تولید شده است.

به گفته رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، تولید هسته‌های بذری محصولات زراعی دیم نقش زیربنایی در تحقق اهداف طرح جهش تولید در دیم زار‌ها است.

روستایی گفت: هدف موسسه از تولید بذر‌های پرورشی تامین نیاز بذری دیم زار‌های کشور و طرح جهش تولید در دیمزار‌های کشور است.

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به مرکزیت مراغه در ۲۱ استان دیم خیز کشور فعالیت تحقیقاتی دارد و ارقام سازگار وپرمحصول جدید معرفی می‌کند.