بخش کشاورزی به عنوان تأمین کننده ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین نیاز هر فرد و جامعه، یکی از موضوعاتی محسوب می ود که نه تنها کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارد، بلکه در همه شرایط به ویژه به هنگام بروز بحران‌ها و تشدید تحریم‌های جهانی می‌تواند، به طور مستقیم و غیرمستقیم نقشی اساسی در کاهش اثر بحران‌ها و همچنین تداوم پیشرفت و رشد سایر عرصه‌ها ازجمله بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی داشته باشد.

به گزارش صنعت خبرلری ، توسعه بخش کشاورزی به علت اهمیت آن در تأمین امنیت و استقلال غذایی، یکی از اولویت‌های دولت‌ها محسوب می‌شود. کاهش وابستگی در این بخش برای کشورمان شاید جایگاه مهم‌تر و ارزشمندتری داشته باشد.

نگاه اجمالی به فارغ‌التحصیلان کشاورزی و توانمندی عملی آن‌ها در ایجاد تحول در این بخش و همچنین وضعیت پشتیبانی از بخش کشاورزی نشانگر این واقعیت است که آموزش عالی و سیاست‌های کلی بخش کشاورزی برای رسیدن به این مهم از کارایی مناسبی برخوردار نبوده است.

برای مقابله با چالش اشتغال در آذربایجان شرقی و کشور می‌توان از کشاورزی مدد گرفت

حسین راحلی دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، اظهار کرد: بخش کشاورزی یکی از بخش‌های اقتصادی مهمی است که به رغم فراهم نبودن برخی الزامات پایه‌ای، در شرایط کنونی، باید برای مقابله با چالش اشتغال در آذرایجان شرقی و کشور از آن مدد گرفت.

حسین راحلی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم افزود: نظام آموزش عالی کشاورزی، باید برنامه ریزی صحیحی در رابطه با تربیت دانش‌آموختگان کارآمد و علاقه مند به خدمت در روستا که بتوانند در میزان تولید کشاورزان تغییرات مثبت ایجاد کنند.

وی، بیان کرد: یافته‌ها نشان می‌دهد ظرفیت ایجاد اشتغال پایدار و مولد بر اساس الگوهای برآوردی در زیربخش های کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی بر مبنای کشش اشتغال نسبت به سطح زیر کشت، رشد ارزش افزوده بخش، روند فن آوری تولید و انباشت سرمایه پایین است.

راحلی بااشاره به نقش سیاست‌های حمایتی و رفاهی در بکارگیری از کارشناسان کشاورزی ادامه داد: دستگاه‌های متولی امور کشاورزی می‌توانند سیاست‌های تشویقی، حمایتی و رفاهی مناسب جهت فعالیت این گروه از کارشناسان در مناطق روستایی فراهم نمایند و قوانین مناسبی برای بکارگیری این کارشناسان در مناطق روستایی تدوین و به اجرا گذاشته شود.

وی، ضمن بازگونمودن توانایی کشاورزی در فراهم ساختن زمینه‌های رشد و توسعه افزود: کشاورزی در مراحل نخستین توسعه، یکی از بخش‌های پایه و اساسی اقتصاد است. رشد و توسعه بخش کشاورزی، زمینه را برای رشد و توسعه سایر بخش‌ها فراهم می‌سازد. با توجه به اهمیت اشتغال و نیروی انسانی در مسائل اقتصادی کشور و دستیابی بهرشد و توسعه اقتصادی با تکیه بر کاهش بیکاری، و حفظ اشتغال در بخش کشاورزی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

منبع : تسنیم