رقابت کارخانجات آذربایجان شرقی برای جذب نیروی کار متخصص
با افزایش ظرفیت تولید در صنایع استان از یکسو و کمبود نیروی متخصص برای کار در کارخانجات ، موازنه جذب نیرو تغییر کرده وصنایع برای به کار گیری نیروی کار اقدام به معرفی جذابیت های شغلی و افزایش میزان حقوق و مزایا کرده اند.
در حال حاضر در اکثر صنایع تخصصی به ویژه در شهرهایی مانند بناب و تبریز ادامه اشتغال با حقوق معین قانون کار میسر نیست و نیروهای فنی برای ادامه فعالیت می توانند صنایع مختلفی را انتخاب کنند.
از سوی دیگر جذابیت های درآمدی مانند کسب درآمد از طریق بازارهای رمز ارز و فارکس برای بسیاری از جوانان اقناع کننده شده و آنان می توانند با روزی چند ساعت کار در فضای مجازی درآمد بهتری کسب کنند.