همزمان با نزدیک شدن به عید؛

مصرف بنزیم در  کل کشور ۹۸٫۸ میلیون لیتر شد و رکورد جدیدی ثبت شد.

به گزارش صنعتیمیز ، مصرف بنزین در روز گذشته(۲۷ اسفند)، ۹۸٫۹ ميليون ليتر بوده که  نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد را نشان می دهد.
گفتنی میزان مصرف روزانه کشور در طی روزهای گذشته حدودا ۷۱ میلیون بوده که میزان مصرف در ۲۷ اسفند ۹۴ به ۹۸٫۹ میلیون لیتر رسیده که ۱۹ میلیون لیتر افزایش داشته است.
بیشترین مصرف بنزین مربوط  به شهرهای تهران با ۱۹ میلیون لیتر، اصفهان  ۸ میلیون ، فارس ۵٫۸ میلیون و خراسان رضوی نیز ۵٫۸ میلیون لیتر بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص دادند.