اظهارات چند وقت اخیر مصطفی میرسلیم  دستمایه انتشار کاریکاتوری از او و تیتر «گفتارهای ناسلیم» از این نماینده مجلس شد.