با خارج شدن نیروگاه برق آبی تبریز از مدار این استان در تامین برق دچار چالش جدی شده است.
برق مصرفی آذربایجان شرقی عمدتا از نیروگاه های حرارتی تبریز، سهند بناب، هریس و صوفیان تامین می شود اما این کمبود برق ۱۰ هزار مگاواتی در آذربایجان شرقی نه تنها صدای فعالان صنعتی را در آورده بلکه مدیریت ارشد استان را نیزبه تقابل با مسئولان وزارت نیرو واداشته است. این استان در سالهای اخیر یکی از وارد کنندگان عمده برق از استانهای همجوار بوده است و تنها در سال جاری بیش از ۳۰۰هزار مگاوات ساعت انرژی از استانهای همجوار و شبکه یکپارچه انرژی کشور برق وارد استان شده است. با اینحال مشکل برق استان به علت خروج نیروگاه حرارتی تبریزاز مدار شدیرتر هم شده است. این نیروگاه آبی که حدود ۵۰ سال قبل ساخته شده بخش زیادی از آب ورودی زرینه رود را مصرف می کرد که با کمبود آب امکان ادامه فعالیت آن وجود ندارد. در حال حاضر مدیران صنعت برق استان به واحدهای صنعتی پیشنهاد کرده اند تا حد ممکن برای خود ژنراتور برق تهیه کنند و شرکت شهرک های صنعتی نیز در حال ساخت نیروگاه های کوچک برق در داخل دو شهرک صنعتی استان هستند.