بیشترین مشکلات صنعتکاران استان مربوط به موضوعات مالی و قوانین دست و پاگیر است.

نظر سنجی صنعت خبرلری از صنایع آذربایجان شرقی نشان میدهد که ۵۲ درصد مشکلات صنعتکاران استان مربوط به عدم تامین نقدینگی و سرمایه در گرش همچنین رکود بازار و عدم پیش یینی اقتصادی است.
به گزارش صنعت خبرلری در این نظر سنجی ۹ عامل مختلف مورد بررسی قرار گرفته که به جز دو عامل اصلی افزایش قیمت تمام شده با۱۲ درصد دیگر جزو برترین مشکلات قرار دارد.
افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده محصول همچنین آیین نامه ها و دستور العمل های خلق الساعه و نیز افزایش هزینه های سربار در نوبت های بعدی قرار دارد.
صنعتگران تغییر مداوم نرخ ارز، مالیات و تامین اجتماعی همچنین بدهی های معوق بانکی را به ترتیب از دیگر مشکلات خود عنوان کرده اند.
نکته جالب در این میان نقش ۱۰ درصدی دستور العمل های خلق الساعه است که در یکی دو سال اخیر افزایش زیادی پیدا کرده است.