شورای ششم تبریز متحمل بار مالی سنگینی از نظر حقوق کارکنان و پروژه های ناتمام است.

عضو شورای پنچم و ششم تبریزمی گوید: با تاخیر در افتتاح پروژه های عمرانی تبریز شورای ششم باید به فکر تامین منابع مالی برای اتمام این پروژه ها باشد

در شورای ششم برنامه پنچم و چشم انداز ۱۲ ساله تدوین شده که راهکاری برای شورای ششم درمدیریت شهری است و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۷ برنامه مشخصی وجود دارد و در حوزه شهرسازی نیز افق های خوبی ترسیم شده است. متاسفانه  شورای شهرپنچم با وجود برنامه ریزی های صورت گرفته  نتوانسته چندان بر عملکرد شهرداری تاثیر گذار باشد و در حالی که انتظار داشتیم که در دوره پنچم نگاه تلفیقی به لبه ها و محله های شهر صورت گیرد اما در عمل اقدام موثری در حوزه شهرسازی  صورت نگرفته و به عنوان مثال مسیر گشایی های بسیارمحدود و ناقصی در منطقه ۴ و ۱۰ شهری تبریز صورت گرفته است.همچنین پروژه ها با تاخیرو تعدیل های زیادی صورت گرفته و در حال حاضر بار سنگین مالی  به شورای ششم منتقل شده است.پیشنهاد ما به شورای ششم این است که به صورت جدی بر سیاستهای شورایی نظارت داشته و اجرای این سیاستها را از شهرداری مطالبه کند.