در دوران کرونا یکی از محبوبترین و سالمترین نانها، نان صنعتی است.