،اعمال محدودیت در کشتار گوسفندان باردار توسط کشتارگاه های دام تحت نظارت اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی موجب انتشار شایعه کاهش کشتار دام و در نتیجه کاهش گوشت قرمز در بازار استان شد.
قدرتی مدیر عامل کشتارگاه تبریز در پاسخ به این شایعه گفت:کشتار دام همانند سابق در کشتارگاه تبریز ادامه دارد و تنها از همکاران خود خواسته ایم باتوجه به فصل بارداری گوسفندان ماده در هنگام کشتار به باردار بودن احتمالی گوسفندان ماده توجه کنند.
وی ادامه داد:بنابراین محدودیت و قانون جدیدی وضع نشده وعرضه گوشت همچنان ادامه دارد.