فست فود مشهور تبریزی  درختان مقابل اغذیه فروشی خود در منطقه ائل گلی را قطع کرده تا مشتریان دید بهتری نسبت به این غذا فروشی داشته و جلب آن شوند.

به گزارش صنعتیمیز ، یکی از فست فودهای مشهور تبریزی که در حال رشد و افزایش واحدهای خود در سطح شهر تبریز است در اقدامی قابل تامل درختان مقابل اغذیه فروشی خود در منطقه ائل گلی را قطع کرده تا مشتریان دید بهتری نسبت به این غذا فروشی داشته و جلب آن شوند.

مدیر این پیتزا فروشی در مقابل اعتراض های مردمی  با عنوان کردن این که با کاشت ۹۰ درخت جدید خسارتم را جبران خواهم کرد به دنبال توجیه عمل خود و فرار از پرداخت دیه درختان قدیمی نابود شده می‌باشد.

مغازه مزبور امتیاز جابجایی درختان را برای ایجاد گذرگاه ۶متری را  ۲سال پیش ازشهرداری همراه پروانه خریداری نموده  است!

این در حالی است که قطع درختان کهنسال در منطقه ائل گلی تبریز و کاشت درختان کم سن تر توجیهی به لحاظ زیست محیطی و تنها برای بهتر دیدن شدن مغازه از خیابان نخواهد داشت.

این حرکت اعذیه فروشی موجب اعتراض شدیدشهروندان تبریزی در فضاهای مجازی شده و آنان با انتشار تصاویر مربوط به این فست فود خواستار تحریم آن هستند.

درخت2 درخت1 درخت