لوکوموتیو در تبریز و اهر ساخته میشود
با سرمایه گذاری صورت گرفته،لوکوموتیو بومی در تبریز و اهر ساخته میشود.
پیش بینی شده حدود۵۰۰ دستگاه لوکومتیو به صورت سالانه در این دو شهر ساخته شود.
این محصولات با انتقال تکنولوژی از خارج تولید خواهدشد.