شرکتها و صنایع بزرگ درآمدهای میلیاردی و کلانی دارند ولی سهم کارکنان و کارمندان از این بازدهی و درآمد عالی بسیار کم است.

hwct73b9j5ghqcpppr3p