سد شهید مدنی تبریز بعد از ۱۵ سال به اتمام نرسیده است

سد شهید مدنی تبریز
سد شهید مدنی تبریز
سد شهید مدنی تبریز
سد شهید مدنی تبریز
سد شهید مدنی تبریز
سد شهید مدنی تبریز
سد شهید مدنی تبریز