سید مرتضی احمدپور – روزنامه نگار

 

ترکیب فعلی شورای ششم تبریزکمترین ارتباطی با تخصص های لازم برای مدیریت شهری را ندارد.

در سال ۶۰ بحثی جدی میان شهید بهشتی و بازرگان درتلوزیون صورت گرفت مبنی بر تقدم تخصص یا تعهد ، در نهایت بحث مرحوم بازرگان مثالی زده  وسوالی از شهید بهشتی نمود مبنی بر اینکه آیا حاضرید سوار اتوبوسی شوید که راننده ای نمازخوان ولی ناشی دارد؟ پاسخ شهید بهشتی مکثی طولانی و اظهار تسلیم در مورد تقدم تخصص بر تعهد بود.

شوراهای اسلامی شهر و روستابه عنوان پارلمان شهری بیش از هر چیز نیازمند افراد متخصصی است که بتوانند بر اداره شهر تسلط داشته باشند ، شهرداری توانا و متخصص انتخاب کنند و بودجه ای مناسب برای شهر بنویسند.در واقع مهمترین وظیفه شورای شهر تدوین بودجه و نظارت فنی بر عملکرد شهرداری است که تخصص های خاصی طلب می کند. اما نگاهی کوتاه به ترکیب شورای ششم تبریز نشان می دهد که نباید انتظار عملکردی تخصصی در شورا را داشت و خبری از حضور افراد متخصص در مدیریت شهری نیست.

ترکیب فعلی کمترین تجربه اجرایی حتی مدیریتی را دارند، هرچند که برخی افراد در بدنه مدیریتی  شهرداری تبریز از این ترکیب راضی هستند چرا که می توان به راحتی مصوبات غیر تخصصی را به تصویب این شورا رساند و به راحتی تخلفات فنی گسترده نمود اما در کوتاه مدت آسیب این تصمیمات متوجه شهر خواهد شد.

اگر شورای پنچم تبریزچند نفر متخصص مدیریت شهری و برنامه ریزی و بودجه بندی داشت که منجر به تحقق شهر بدون بدهی در میان کلان شهرهای کشورشد، اما وضعیت در شورای ششم کاملا برعکس است و نمی توان از این شوراانتظار کارهای بزرگ و ماندگار در شهر داشت