خاوران بدون زیر ساختهای مناسب شهری، خالی از سکنه بوده و بیشتر شبیه شهر ارواح است.

به گزارش صنعت خبرلری، با وجود احداث هزاران واحد مسکونی در خاوران تنها بنگاه های املاک در این شهرک هستند که فعال بوده و سکنه ای در این شهرک به ویژه شبها دیده نمی شود.

تقی پور از مدیران باسابقه شهری در این زمینه می گوید: یکی از خطاهای شهرسازی تبریز در زمینه خاوران رخ داد که نتیجه مدیریتی دهه ۶۰ بود و در اجرا روش نادرستی رادر پیش گرفته شد  و شهرداری خود مدیریت شهرسازی و آماده سازی را بر عهده گرفت و اگر بخش خصوصی آماده سازی این منطقه را برعهده می گرفت اکنون این شهرک سکنه داشت.

 وی ادامه می دهد:در حال حاضر این شهرک مشکل آب و برق و گاز دارد.یکی از ایرادات جدی به عملکرد شهرداری بی توجهی به سود بخش خصوصی در پروژه های شهری بوده که موجب شده پروژه ها با هزینه سنگین و تاخیر به مدیریت شهری تحمیل شود و شهرسازی با مشکل مواجه شود.

بابایی عضو شوراهای چهارم تا ششم در تبریز معتقد است: تفکر ایجاد شهرک خاوران به عنوان یک شهرک برای انتقال سکنه شهر تبریز بود که در عمل موفق نشد و منابع زیادی در این شهرک از دست داده ایم.

وی ادامه می دهد: در عین حال معتقدم خاوران شهر ارواح نیست و مشکلات این شهرک به زودی حل شده و شهروندان در آن ساکن خواهند شد.