مدیر عامل شرکت ماشین سازی تبریز به مشکلات پیرامونی شرکت پس از لغو واگذاری شرکت در دوره اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه علیرغم لغو آن واگذاری با نظر قوه قضائیه املاک ائل گلی شرکت ماشین سازی همچنان توسط سازمان خصوص سازی حبس شده و به شرکت تحویل داده نشده است.
یعقوبی بقا ادامه داد: علیرغم مکاتبه و گفتگو با مسئولین سازمان خصوصی سازی از انجام این کار در عمل سر باز می زنندولی با وجود مشکلات و سنگ اندازی ها امروز شرکت ماشین سازی در وضعیت رو به رشدی قرار دارد اما اگر مشکلات آن حل نشود چرخ های این کارخانه استراتژیک از حرکت باز می ایستد.