۱۱۰ کارخانه فولاد با ۲۵۰۰۰کارگز تعطیل شده است  وزیر صمت  در این موضوع توضیح دهد  البته  بسیاری از کارخانه های فولاد طی دولت های گذشته ،در مناطق ایران مرکزی، که فاقد آب هستند احداث شده است  اگر این کارخانه ها در ایران مرکزی هستند ،بهتر است  به کناره  دریای عمان  منتقل شوند  این همه  کارخانه فولاد در کرمان  و یزد اردکان  و اصفهان و..چه ….می کنند؟  کارخانه های آب بر  را به سواحل جنوبی منتقل کنید