کارگران در کنار دستمزد و حقوق متناسب ، احترام و منزلت اجتماعی از کارفرمایان خود می خواهند، چیزی که اغلب دیده نمی شود.

متاسفانه برخی مدیران قدر و حرمت انسان را درک نمیکنند و با بدرفتاری، توهین، بی احترامی و ترور شخصیت کارگران و کارمندان خود را خرد میکنند.که کاری بس وحشتناک، غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیر حرفه ای است.

صنعت خبرلری ، اولین چیزی که یک مدیر باید درک کند این است که هیچکس از هیچکس برتر نیست و همه با هم برابرند. بدون درک این موضوع هیچ شباهتی به یک مدیر نخواهید داشت هیچ شباهتی!

 بر اساس آمار موجود بی احترامی مدیر یکی از شایع ترین دلایل ترک کار است و کارگران حتی با دستمزد مناسب هم مایل به ادامه کار نبودند.

کارفرمایان و مدیران  صنعتی و تولیدی باید ضعف های مدیریتی شان را با افزایش توان و دانش مدیریتی و نحوه اداره محل کار حل کنند و پرخاشگری جز افزایش اختلاف در محیط کار ثمره ای ندارد.

سید مرتضی احمدپور – روزنامه نگار..