سرمایه گذاران و تجار آذربایجانی مقیم خارج از کشور بر ضرورت فراهم شدن فرصتهای حضور سرمایه گذاری در داخل کشور تاکید کرده و از نبود شرایط مناسب انتقاد کردند.

قوام شهیری ،ذبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور امروز در نشست تخصصی آذربایجانی های مقیم خارج از کشور بر ارتقای نقش ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی تاکید کرد.

وی نشست با ایرانیان خارج از کشور را یک نشست صمیمی برای ارزیابی شرایط داخلی عنوان کرد و گفت: خواستار انتقال تجربیات سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور برای بهبود شرایط هستیم.

وی ادامه داد: در این جلسه تنها تجربیات و پیشنهادات را منتقل کنید و انتقادات را با مسئولان استانی مطرح کنید.

در ادامه این جلسه آذربایجانیهای خارج از کشور که در حال فعالیت تجاری و صنعتی در استان هستند به بیان نکته نظرات خود پرداختند.

فراهم کردن تسهیلات بیشتر سرمایه گذاری برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ، اختلاف قیمت ارز ، عدم توجه به ظرفیتها و وجود مشکلات اداری از جمله مواردی بود که تجار خارجی به آن تاکید کردند.

فراهم کردن تدابیر بهتر برای حضور سرمایه گذاران ، اعتماد به سرمایه گذاران و ایجاد اتاق های تجاری ایران درخارج از کشور از پیشنهادات میهمانان حاضر در جلسه بود.

همچنین در این جلسه که با حضور تنی چند از سرمایه گذاران داخلی نیز همراه بود بر ضرورت راه اندازی شرایط بهتر برای سرمایه گذاران داخلی نیز تاکید شد.