استاندار آذربایجان شرقی در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی خواستار حضور نخبگان در عرصه صنعت و اقتصاد استان شد.
خرم گفت:در حوزه نو آوری مشکل اساسی داریم و درزمینه فناوری از استانهای بسیار عقب مانده هستیم و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید از نخبگان در فربه کردن اقتصاد نوآورانه مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی گفت:در حوزه زیر ساختها مشکل جدی داریم و صحبت از هرگونه توسعه بی معنی است.