به گزارش صنعت تبریز بودجه پیشنهادی برای دانشگاه‌های جامع کشور در سال ۹۵ افزایش یافته اما بودجه دانشگاه تبریز به عنوان دومین دانشگاه کشور نه تنها پائینتر از دانشگاه تهران بلکه کمتر از دانشگاه های مشهد و شیراز ، دانشگاه شهید بهشتی و شریف و برخی از دانشگاه های دیگر پیشنهاد شده است.
ببر همین اساس بودجه دانشگاه تهران ۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال، دانشگاه شهید بهشتی ۳ هزار و ۳۹ میلیارد و ۷۹۰میلیون ریال، دانشگاه الزهرا(س) یک هزار و ۸۶ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال، دانشگاه شیراز ۲ هزار و ۵۶۴ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال، دانشگاه صنعتی اصفهان یک هزار و ۶۹۶ میلیارد و ۱۱۲ میلیون ریال، دانشگاه فردوسی مشهد ۲ هزار و ۵۸۰ میلیارد و ۲۴ میلیون ریال، دانشگاه صنعتی شریف ۲ هزار و ۴۳۵ میلیارد و ۵۵۱ میلیون ریال، دانشگاه تبریز ۲ هزار و ۱۶۶ میلیارد و ۲۵ میلیون ریال، دانشگاه علامه طباطبایی یک هزار و ۹۸۲ میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال، دانشگاه شاهد یک هزار و ۸۸۵ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۹۷۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال، دانشگاه تربیت مدرس ۲ هزار و ۲۳۴ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد و ۷۲۲ میلیون ریال، دانشگاه جامع علمی کاربردی ۲ هزار و ۱۱ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال، دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۶ هزار و ۴۶۹ میلیارد و ۳۵۱ میلیون ریال پیشنهاد شده است.