به گزارش صنعت تبریز ، اخذ مالیات در ۲۰ سال گذشته از مردم روند جالبی دارد که نشان میدهد کدام یک از چهار دولت فعلی و گذشته بیشترین رشد اخذ مالیات را در طی فعالیت خود داشته است.
اقتصادنیوز نوشت:با کاهش افت قیمت نفت، بحث اتکای بودجه به مالیات بیش از پیش محوریت یافته است. اما میزان درآمدهای مالیاتی وصول شده در سال‌‌های گذشته چه میزان بوده است؟

در ۲۰ ساله مورد بررسی میزان درآمدهای مالیاتی وصول شده همواره روند صعودی داشته است. البته این ادعا بر اساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی از میزان درآمدهای مالیاتی وصولی سال‌های مختلف است.

اما میزان مالیات در این سال‌ها به چه میزان بوده است؟ نمودار زیر بیانگر روند صعودی مالیات وصولی است.
image_fullsize_d56c3d5d-b2c2-413e-aa1e-97e1c3f6959d_203e4500-eeb0-4224-89f6-64e7d3a3b41d_freesize-full