ادارات مالیاتی خلوت شد

۳ اقدام مهم شامل واگذاری وصول مالیات بر ارث به بانک‌ها، الکترونیکی شدن وصول مالیات نقل‌وانتقال سهام غیربورسی و برخط شدن فرایند ثبت درخواست و صدور گواهی‌های ماده ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم موجب کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات مالیاتی در ۳ سال گذشته شد.