به گزارش صنعت تبریز ، تیم های ورزشی مختلف در زمینه هایی چون فوتبال ، والیبال ، بسکتبال و رشته های دیگر در کشور و استان با نام کارخانه های مختلف در لیگ های ورزشی حضور دارند و این در حالی است که هزینه های تیم داری رقم های قابل توجهی میباشد و برخی از این کارخانه ها به طوررسمی با مشکلات زیادی در زمینه پرداخت حقوق کارگران و فروش محصولات مواجه هستند.
ازسویی دیگر بازیکنان این تیم های ورزشی اغلب نه تنها از میان کارگران کارخانه ها بلکه اغلب از میان شهروندان شهر بومی کارخانه نیز انتخاب نمی شوند که موجبات اعتلای ورزشی و تقویت ورزشکاران بومی شود.
حال سوال اینجاست که چرا کاخانجات ورشکسته تیم داری می کنند؟
یکی از بازیکنان سابق تیم های ورزشی مشهور تبریز و از مدیران تیم های ورزشی کارخانجات مطرح تبریز در پاسخ به این سوال خبرنگار صنعت تبریز می گوید:
کارخانه ها بودجه های خاصی برای وزش کنار می گذارند که این بودجه ها می تواند به جای پرداخت مالیاتی محاسبه شود به عبارت دیگر فلان کارخانه مبلغ مشخصی به اداره مالیات بدهکار است که با هزینه کرد این مبلغ در ورزش از معافیت مالیاتی برخوردار می شود و می تواند به تبلیغ خود بپردازد.
وی ادامه داد: از سویی دیگر در سالهای اخیر قانون جدیدی ابلاغ شده که هزینه های رفاهی و ورزشی جزو هزینه های جاری ادارات و کارخانه ها محسوب شده و با کسراین مبلغ مالیات بر مابقی درآمد کارخانه شامل خواهد شد و در این میان برخی کارخانه ها با سند سازی چندین برابر به اداره مالیات اعلام کرده و از پرداخت مبالغ کلانی مالیات طفره می روند.
به عبارت دیگر تیم داری برای برخی کارخانه ها نه تنها هزینه و بار مالی ندارد بلکه موجب فرار های مالیاتی عجیب و غریب شده و از سویی دیگر می توانند خود را در زمینه های تبلیغاتی نیز به روز نگه دارند.