نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵  بر اساس پیش بینی دقیق و علمی مرکز پژوهش های مجلس

? پیش بینی متغیرهای کلان
?رشد اقتصادی بین ۴.۴ درصد (با فرض قیمت ٣٠ دلاری هر بشکه نفت) و ۶ درصد (با فرض قیمت ۴٠ دلاری هر بشکه نفت)
?سهم ٣.۴ درصدی رشد بخش نفت در رشد اقتصادی
?نرخ تورم ١٠.۵ تا ١٢ درصد
?نرخ ارز (دلار) ٣٧٠٠ تا ٣٨۵٠
?نقدینگی ١٢٠٠ تا ١٢۵٠ هزار میلیارد تومان

?چالش های کوتاه مدت اقتصاد
?کمبود تقاضای موثر
?شواهد:
١. کاهش مصرف دولتی و سرمایه گذاری از نیمه دوم دهه ١٣٨٠
٢. کاهش مستمر مصرف خصوصی و درآمد خانوار از سال ١٣٨۶
٣. کاهش درآمد حقیقی خانوارهای شهری و روستایی در سال ١٣٩٣ به ترتیب نسبت به سال ١٣٨١ و ١٣٨٠
?کاهش قیمت نفت
?نرخ بالای سود بانکی
?شواهد: هم حرکتی پس انداز، مخارج دولتی و سرمایه گذاری با نرخ سود بانکی

?عوامل موثر بر وضعیت کوتاه مدت اقتصاد
?تحولات اقتصاد جهانی
١. وضعیت شرکای تجاری ایران
٢. قیمت نفت
٣. بهبود چشم انداز اقتصادی عراق و افغانستان
?اجرای برجام
١. افزایش صادرات نفتی
٢. آزادسازی داراییهای بلوکه شده
٣. سهولت در روابط تجاری و بین المللی
۴. تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری
?سیاستهای پولی و مالی
تاثیر مثبت تحقق بودجه ١٣٩۵ بر رشد اقتصادی

Industry News