آذربایجان یکی از قطب های صنعت کشورمان است و اطلاق نام پدر و برادر برای این صنعت باید حاوی خصوصیات منحصر به فردی برای دارنده این صفات باشد.
به گزارش صنعت تبریز ، لفظ پدر و یا پدر خوانده و برادر برای گروه یا تشکل خاصی در جوامع مختلف مرسوم است و از جمله پدر علم شیمی ، پدر ریاضیات ، پدر فیزیک و نجوم مرسوم است مثلا از پرفسور حسابی به عنوان پدر فیزیک ایران نامگذاری می شود و یا از دکتر ابولحسن شیخ به عنوان پدر شیمی نوین نامبرده می شود و یا مرحوم دکتر محمد حسن مبین به عنوان پدر جذامیان ایران نامیده شده اند.
وجه اشتراک همه این افراد انجام کارهای بزرگ و ماندگار درآن حوزه ، ایثار و از خود گذشتگی و تلاش برای بهبود شرایط دیگرافراد حاضر درآن حوزه است به نحوی که وجود آنان روشنگر دیگران بوده است.
حال نیز در محافل رسمی و غیر رسمی و نشستهای اقتصادی و صنعتی در تبریز و آذربایجان شرقی از افرادی به عنوان پدر و برادر صنعت این استان و شهر تبریز نام برده می شود که به طور طبیعی باید در بردارنده این صفات ارزشمند باشند.
مقیمی ، صاحب کارخانجات مهر اصل به عنوان پدر صنعت آذربایجان و تبریز از سوی برخی افراد نام برده می شود و رحمانی نماینده مردم تبریز در مجلس هم توسط عده ای دیگر برادر صنعت استان نامگذاری شده اند اما اینکه چه خصوصیات برجسته ای این افراد را مفتخر به این القاب نموده خود موضوعی مفصل است که قضاوت آن با صنعتگران و فعالان رنج کشیده این حوزه است.