مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: برای حمایت از صنایع و تولید باید نرخ سود تسهیلات بانکی برای این بخش کاهش یابد.
به گزارش صنعت تبریز،علی اشرف افخمی اظهار کرد: امیدواریم با عملیاتی شدن این طرح، نرخ سود تسهیلاتی که به صنایع پرداخت می شود ۴ تا ۵ درصد کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه نقش بانک های توسعه ای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی است، تصریح کرد: در تمام سال هایی که بانک ها تسهیلات با نرخ های بالا پرداخت می کردند بانک های توسعه ای همواره متعادل کننده بودند و نرخ سودشان از نرخ سودهای معمول بازار کمتر بوده است.

مدیر عامل بانک صنعت و معدن درباره راهکارهای خروج از رکود افزود: سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی و حمایت از واحدهایی که در حال حاضر با ظرفیت پایین تر فعالیت می کنند از اقدامات مهم برای خروج واحدهای تولیدی از رکود است.