بانک مرکزی گزارش تازه ای از میزان دارایی ایران در خارج از کشور منتشر کرد.

به گزارش صنعتیمز ،  گزارش بانک مرکزی از افزایش قابل توجه دارایی بانک‌های کشور حاکی است.

در این گزارش جمع کل دارایی های بانک‌های ایران طی یک سال منتهی به دیماه ۹۴ بیش از ۲۱٫۳ درصد افزایش یافته است.

میزان دارایی ها  از ۱۵۸۲ تریلیون (هزار میلیارد) تومان به ۱۹۲۰ میلیارد تومان رسید که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال ۹۴ از مرز ۲۰۰۰ تریلیون تومان عبور کرده باشد

bank