با ادامه رکود و افزایش بدهی های بانکی صنعتگران آذربایجانشرقی روزهای سختی را می گذرانند.
به گزارش صنعت تبریز ، در سالهای اخیر سایه رکود و تورم صنعتگران را تحت فشار گذاشته و بدهی های مختلف بر آنان سنگینی می کند.
بدهی های مالیاتی در همین راستا فشار مضاعفی را بر تولید کنندگان وارد کرده و در حالی که صنعتگران تلاش دارند تا شرایط مالی خود را تنظیم کنند اما فشارها بر آنان بیشتر می شود تا جایی که استاندار آذربایجان شرقی از زبان بخش خصوصی خواستار تعلیق قانون جدید مالیاتی تا یکی دو سال اخیر شده اند.
ممنوع الخروج شدن برخی صنعتگران آذربایجان شرقی و مسدود کردن حسابهای بانکی آنان نیز در ادامه بدهی های مالیاتی رخ داده است.
رسولی مدیر کل مالیاتی آذربایجان شرقی با تائید این مطلب گفت این افراد تا زمانی که بدهی خود به دولت را پرداخت نکرده اند محدودیتها ادامه خواهد یافت.