متروی تبریز از ۱۵ سال قبل آغاز شده و اعتبارات زیادی برای آن هزینه شده است اما سوال اینجاست که این خط مترو به ازای هر شهروند این شهر چقدر هزینه برداشته و به عبارت دیگر اگر قرار بود اعتبار آن را به شهروندانش تقسیم کنیم سهم هر تبریزی چند تومان بود؟
به گزارش صنعت تبریز محمد صادق پشمینه آذر ، مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز در گفتگویی به مناسبت روز حمل و نقل بیان کرد: پیش بینی شده بیش از ۲۰ درصد حمل و نقل شهری را مترو انجام دهد و در کناراین مسئله ظرفیت شهری و طرح مطالعاتی شهری نیز تعیین کننده است و به عبارت دیگر توزیع جمعیتی نشان می دهد که خطوط مترو کجا کشیده شده و تجدید نظرهای شکلی در نظر گرفته شده تا مسیرهای لازم تعیین شود.
وی بیان کرد: پروژه قطار شهری به عنوان یک ابر پروژه مطرح است و برای ۵۰ سال آتی پیش بینی شده و هیچ پروژه شهری به این حجم و جود ندارد و در حال حاضر ۴۰ کیلومتر در حال اجرا است و برای اجرای آن ۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است و راه سازیها هم در این حد نیستند.
وی یادآور شد: برخی از مترو به عنوان یک صنعت نام می برند چرا که شامل بخشهای مختلفی است که همراهی آنها موجب حرکت یک قطاردر زیر شهر می شود و این امر همت جمعی را طلب می کند و اولویت خاصی برای مترو در این مقطع قائل هستیم.
با توجه به این سخنان مدیر عامل متروی تبریز که به مناسبت روز حمل و نقل بیان شده و با احتساب ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برای شهر تبریز سهم هر شهروند حدود ۴۴۴میلیون تومان میشود.
به عبارت بهتر هر شهروند تبریزی از سهم خود ۴۴۴میلیون تومان برای آیندگان تا کنون سرمایه گذاری کرده و در آینده نیز بیشتر از این مبلغ سرمایه گذاری خواهد کرد تا فرزندانشان در شهری مرفه تر زندگی کنند.