اولین همایش حسابداران آذربایجان شرقی با بی توجهی مدیران آذربایجان شرقی تبدیل به تجربه تلخی برای جمعیت صد هزار نفری حسابداران استان شد.
به گزارش صنعت تبریز ، در حالی که جمعیت انبوه گرد آمده در سالن پتروشیمی تبریز منتظر مدیران شهرستان تبریز و استان برای سخنرانی بودند اما هیچ یک از مدیران کل و مسئولان استانی و حتی مدیران شهری تبریز حاضر نشدند تا در جمع حسابداران جوان و پیشکسوت حاضر شده و این همایش آنان را مزین کنند.
اوج دلخوری برگزار کنندگان این همایش در پایان مراسم رخ داد و هیچ یک از مدیرانی که قرار بود به آنها لوح تقدیر داده شود در سالن حضور نداشتند و حتی نمایندگانی از سوی آنان نیز برای دریافت لوح تقدیر بر بروی سن نرفت.
عدم حضور مسئولان موجب شد تا همایش با تاخیری یک ساعته آغاز و در طول سه ساعت برگزاری مراسم نیز تریبون خالی توسط کارشناسان و مجریان مختلف همایش پر شود.