قرارداد پیمان پولی ایران و روسیه صرفا فرش قرمز انداختن پیش پای تجار روس است! 🔹عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: قرارداد پیمان پولی میان ایران و روسیه صرفا فرش قرمز انداختن پیش پای تجار روس است که با تسهیل مراودات مالی و انتقال پولشان از بازار ایران، بهره مند شوند. 🔹تاجر ایرانی در حال حاضر گرفتار تحریم های داخلی و سیاستهای ضد صادراتی دولت است حال چه با این پیمان و چه بدون آن. بنابراین انتظار از دولت آن است که با شناسایی دقیق مشکلات پیش روی صادرکنندگان، نسبت به رفع آنها اقدام نماید.