برخی خبرگزاریها و پایگاه های خبری ، با دریافت مبلغی پول ، چوب حراج به افتخار آذربایجان میزنند و استانی را که روزگاری به مقیمی افتخار می کرد با یک کارخانه درب و پنچره برابر می کنند.

به گزارش صنعت خبرلری ، چند سالی است که اوضاع نامناسب اقتصادی رسانه ها آنان را به فروش خبر واداشته و برخی رسانه های محلی با نشر اخباری غیر واقعی از واحدهای صنعتی پول دریافت می کنند.

مالکان این واحدهای صنعتی هم که برخی نیاز روحی و روانی هم به معرفی شدن دارند هم از این نیاز مالی رسانه ها سوء استفاده کرده و با قیمت های پائین ویترین رسانه ها را به خود اختصاص می دهند.

متاسفانه استانی که مهد صنعت بوده و بزرگانی چون توکلی و مقیمی و دهها بزرگ مرد اقتصادی و صنعتی در آن فعال بوده اند اکنون با خود نمایی برخی صنعتگرنما روبرو شده است.

 

تملق گویی این رسانه ها تا آنجا پیش رفته که راه اندازی،یک کارخانه کوچک  شعبه ای در استانی دیگر به عنوان  سفیر فرهنگی آذربایجان نیز مطرح گردیده است.