استادیار گروه علوم و صنايع غذايي، دانشكده كشاورزي دانشگاه تبریز گفت: توسعه پایدار بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی را می توان از نقش های اصلی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی قلمداد نمود.
به گزارش صنعتیمیز به نقل از باشگاه خبرنگاران ، رضا رضایی مکرّم افزود: افزایش ارزش افزوده و بهره وری در بخش کشاورزی و تاثیر فراوان در افزایش صادرات غیرنفتی را مزایای مهم صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

وی تصریح کرد: صنایع تبدیلی و تکمیلی و مسایل پس از تولید محصولات کشاورزی به عنوان حلقه های نهایی در تکمیل زنجیره تولید محصولات و فرآورده های سالم کشاورزی نقش حیاتی و اساسی ایفا می كند.

رضایی مکرم ادامه داد: منابع و امکانات موجود در بخش کشاورزی با صنایع تبدیلی و تکمیلی استفاده ای بهینه دارند.

استادیار گروه علوم و صنايع غذايي، دانشكده كشاورزي دانشگاه تبریز یادآور شد: کاهش ضایعات انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی با صنایع تبدیلی و تکمیلی امکانپذیر است.

رضایی مکرم تاکید کرد: اشتغال مولد و پایدار در بخش کشاورزی با افزایش واحدهای‌ صنایع تبدیلی‌ و تکمیلی قابلیت اجرایی شدن دارد.