شهرداری تبریز در اقدامی تاسف برانگیز با نصب بنرهای بزرگ بر سر درمنازل شهروندان نام آنان را به عنوان متخلف به دیگران معرفی می کند.
به گزارش صنعت تبریز ، شهرداری تبریز که در سالهای اخیر مبدع اقداماتی چون گذاشتن بلوکهای سیمانی بر درب منازل و مغازه های مردم و جوشکاری مخفیانه و شبانه درب خانه ها و کارگاه ها و نیز اقداماتی از این دست بوده در تازه ترین اقدام خود با نصب بنرهای بزرگ بر سر درمنازل شهروندان نام آنان را به عنوان متخلف به دیگران معرفی کرده و با تهدید شهروندان اعلام می دارد که راسا اقدام و هزینه ها را نیز دریافت می کند.
در یکی از این نمونه ها در منطقه ۲ شهرداری تبریز ، با نصب بنر بر خیابان و محل تردد خودروهای عمومی و شخصی و افراد مختلف فردی که انباری مسکونی را به تجاری تبدیل کرده با احراز هویت برای دیگران تهدید نیز شده است.
هرچند که عدم وصول مطالبات شهرداری تبریز و بدهکاری به پیمانکاران مختلف و نیز کسری بودجه شهرداری تبریز امری مسجل است اما تامین این کسری ها به طور قطع بازی با آبروی مردم نیست.
photo_2016-01-15_16-58-21