حکم قلع و قمع مستحدثات و سوله‌های کارگاهی در اراضی ملی بخش خسروشاه اجرا شد.
به گزارش صنعت تبریز به نقل از روابط عمومی حوزه قضایی خسروشاه، احکام صادره در خصوص قلع و قمع ویلای احداثی غیرمجاز و مستحدثات بنا شده در اراضی زراعی و باغ‌های واقع در بخش خسروشاه به اجرا درآمد.

در اجرای این حکم (تخریب پنج دستگاه ویلا، بنگاه و سوله‌های کارگاهی) که عوامل اجرایی اعم از نماینده دادگاه عمومی بخش خسروشاه و جهادکشاورزی و منابع طبیعی و عوامل نیروی انتظامی بخش خسروشاه حضور داشتند، اجرا بدون هیچ‌گونه خسارت جانی به پایان رسید و رفع تصرف به عمل آمد.