دستگاه ساطع کننده تشعشات هسته ای دانشگاه تبریز یا همان منبع خورشیدی که به صورت مرموزی مفقود و سرقت شده یافت نشده و خبری از سرنوشت این دستگاه منحصربه فرد نیست.

پور محمدی ، رئیس دانشگاه تبریز ، امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به سرقت دستگاه ساطع کننده تشعشات هسته ای دانشگاه تبریز گفت: این دستگاه که منبعی برای انرژی خورشیدی بوددرزمان دولت قبلی مفقود شده که توسط استاندار محترم در آبان ماه سالجاری رسانه ای شده اما هنوز سرنوشت آن و سارقان این دستگاه که فقط کاربرد علمی دارد مشخص نشده است.

وی یادآور شد: در این زمینه اطلاعات کمی داریم و نمی توان نیز همانند این دستگاه پیشرفته راباتوجه به محدودیتهای موجود تامین دوباره کرد.
رئیس دانشگاه تبریز تاکید کرد: با توجه به اینکه این اتفاق در گذشته رخ داده اخلاقا نمی توانیم در این مورد صحبت صریحی داشته باشیم و باید مسئول مربوطه جوابگو باشد.