تجارشهر تبریز با رفتار هوشمندانه خود در برابر تجار لهستانی به آنان نشان دادند که میراث دار خوبی برای بزرگترین بازار مسقف جهان هستند و به راحتی بازار خود را در اختیار آنان قرار نمی دهند.
به گزارش صنعت تبریز حضور بازرگانان لهستانی به همراه سفیر این کشور دراتاق بازرگانی تبریز که با هدف یافتن بازارهای جدید برای محصولات این کشور همراه بود با هوشمندی تجار تبریزی مواجه شد و برغم دعوت از بازرگانان تبریزی کسی در این جلسه حضور نداشت و تجار تبریزی از مذاکرات رودررو استقبال نکردند.
تلاش رئیس اتاق بازرگانی تبریز برای سرگرم کردن تجار لهستانی با پذیرایی و پخش فیلم نیز به جایی نرسید و تاجران لهستانی نتوانستند تجار هوشمند و موقعیت سنج تبریز را با اهداف خود همراه سازند.
تجارشهر تبریز با رفتار هوشمندانه خود در برابر تجار لهستانی به آنان نشان دادند که میراث دار خوبی برای بزرگترین بازار مسقف خاورمیانه هستند و به راحتی مفتون تجار کشورهای دیگر نشده و بازاریان دست و پا بسته ای برای اجناس خارجی نخواهند بود.
متاسفانه یکی از آسیبهای فرا روی رفع تحریمها هجوم تجار کشورهای مختلف برای تصاحب بازار بزرگ داخلی است ودر این میان رفتار تجار و بازرگانان بخش خصوصی می تواند این حرص برای تصاحب بازار ایران را تعدیل کند و آنان در قبال صادرات به ایران به گشودن بازارهای کشور خود به روی محصولات ایرانی نیز همت کنند.