عصر امروز برگزار شد

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: عصر امروز رزمایش کنترل اغتشاش در زندان تبریز و با حضور نیروهای انتظامی و امدادی در زندان تبریز برگزار شد

به گزارش صنعت تبریز ، حبیب حسینقلی زاده گفت: رزمایش نیروی انتظامی با عنوان کنترل اغتشاش در زندان تبریز و با حضور نیروهای عملیاتی انتظامی و امدادی از جمله نیروهای فوریتهای پزشکی بوده که در زندان برگزاری شد.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی هر چند ماه یک بار برای ارزیابی واکنش واحدهای عملیاتی خود و هماهنگی با دیگر سازمانهای امدادی در جهت ورود سریع و کنترل اجتماعات و اغتشاشات این رزمایش را برگزار میکند.
وی برگزاری این چنین رزمایش هائی را برای هماهنگی بسیار مناسب ارزیابی کرد.