اکبر ترکان دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ۳۰ آبان‌ماه سال‌جاری با ابلاغ حکمی، احکام صادر شده در ۱۱ آبان ماه سال‌جاری را کان لم یکن عنوان کرد.
به گزارش صنعت تبریز ، با صدور حکمی از سوی دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در روزهای اخیر جمشید تقی‌زاده به عنوان هفتمین مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد ارس از سوی ترکان دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای عرب‌باغی منصوب شد.

در این حکم آمده بود: در حکم جمشید تقی‌زاده، هفتمین مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد ارس آمده است: به استناد ماده (۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با توجه به تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری، نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس منصوب می‌شوید.

بعد از این حکم چند بار زمان معارفه اعلام شد. تا اینکه در خبر دیگری اعلام شد کم قبلی ترکان کم لکن اعلام می‌شود.

اکبر ترکان دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ۳۰ آبان‌ماه سال‌جاری با ابلاغ حکمی، احکام صادر شده در ۱۱ آبان ماه سال‌جاری را کان لم یکن عنوان کرد.

حکم صادر شده به شرح ذیل است:

جناب آقای جمشید تقی زاده بر اساس مذاکرات انجام شده، به موجب این ابلاغ حکم شماره ۲۸۵۶/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۴ کان لم یکن تلقی می‌شود.

رونوشت: جناب آقای عرب باغی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد ارس برای انجام وظیفه به موجب ابلاغ شماره ۲۵۱/۱۰/۹۲۲ مورخ ۱۵/۷/۹۴